การชำระเงิน

ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน
การชำระเงินค่าดอกเบี้ย :: ชำระผ่านบัญชีธนาคาร

การชำระแบบลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย

ผู้กู้สามารถคืนเงินต้นบางส่วน เพื่อดอกเบี้ยจะได้ถูกลง โดยผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่คงเหลือจริง ทำให้สามารถลดเงินต้น ลดดอกเบี้ยได้

กรณีจำนอง :: จ่ายดอกเบี้ยรายเดือนทุกเดือน
กรณีขายฝาก :: จ่ายดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน หรือ 15% ต่อปี

การไถ่ถอน จำนอง หรือ ขายฝาก

ผู้จำนองหรือขายฝาก สามารถโทรนัดไถ่ถอนได้ตลอดเวลา หรือแจ้งล่วงหน้า 1 วัน เพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

อายุความสัญญาจำนอง

สัญญาจำนอง ไม่มีอายุความ แต่จะมีการระบุระยะเวลาชำระหนี้ ถ้าผู้จำนองผิดนัด หรือไม่สามารถชดใช้หนี้สินได้ จะมีการบังคับจำนอง เพื่อนำที่ดินนั้นไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้ที่ค้างชำระ

การไถ่ถอนขายฝาก ผู้ขายฝากควรแจ้งล่วงหน้า 1 วัน เพื่อนัดไถ่ถอนที่กรมที่ดิน
กรณีครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อฝากได้ สามารถนำเงินไปวางไว้ที่สำนักงานบังคับคดี เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพย์ได้

ระยะเวลาการไถ่คืนทรัพย์สินที่ขายฝาก

การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ต้องกำหนดไถ่ถอนกันภายในเวลาไม่เกิน 10 ปี

บุคคลที่มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้

*ผู้ขายฝาก หรือทายาทของผู้ขายฝาก
*ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
*บุคคลซึ่งในสัญญายอมไว้โดยเฉพาะว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

บุคคลที่มีสิทธิให้ไถ่คืนได้

*ผู้รับซื้อฝาก หรือถ้าหากผู้รับซื้อฝากเสียชีวิตก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ ผู้ขายฝากต้องไป ขอไถ่จากทายาทของผู้รับฝาก
*ผู้รับโอนทรัพย์สินที่ขายฝากนั้น จากผู้ซื้อฝากเดิม